SCG

บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมมือกันพัฒนาชุนชมและสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิมุนษยชนและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

สิทธิมนุษยชน

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบายสิทธิ มนุษยชน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

  1. ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ถือ ครองสิทธิ์ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย และพันธมิตรธุรกิจ
  2. ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
  3. มีการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) จากการดำเนินธุรกิจ หรือส่วนที่บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุน
  4. สื่อสารและทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Business Value Chain) ของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่กลุ่มราชพัฒนา มีอำนาจบริหารจัดการ ตลอดจนคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ โดยผลักดันและสนับสนุนให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง
  5. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามมาตรการคุ้มครองที่ระบุในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ถือเป็นการกระทำผิดวินัย ที่ต้องรับโทษตามระเบียบบริษัทและหากการกระทำนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดทางกฎหมายอาจจะ ต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายสิทธิมนุษยชน

การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

กลุ่มราชพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการทํางานของพนักงานเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อผลการดําเนินงานขององค์กร หากพนักงานมีความสุขกายสบายใจ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงย่อมแสดงศักยภาพในการทํางานได้อย่างเต็มที่

การผึกอบรมและพัฒนา

ในปี 2565 กลุ่มราชพัฒนา กําหนดแผนการจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กร ได้ปรับแผนและรูปแบบการฝึกกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นการอบรม สัมมนา ผ่านช่องทางออนไลน์

ผลงานในปี 2565

ชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม (ต่อคน ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายในการผึกอบรมและพัฒนา (บาท)

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มราชพัฒนา ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินการให้สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความปลอดภัย ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ตลอดจนร่วมกันรักษาสภาพแวด้อมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชุมชนใกล้เคียง

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของบริษัทมีการดําเนินการครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

และตระหนักถึงความปลอดภัย สนับสนุนให้พนักงานมีจิตสํานึกและได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงดําเนินการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทํางานที่มีโอกาสเกิดขึ้น และลดความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปอันส่งผลต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่างๆ

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบพื้นที่โรงงาน จึงได้ว่าจ้างให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนรอบพื้นที่โรงงานผลการสํารวจความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

ในปี 2565 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมกลุ่มราชพัฒนา ส่วนขยายระยะที่ 4 (SPP Replacement)

ได้มีการศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทางด้านเทคนิคควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อจัดทําแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชนและข้อมูลหลักในการสื่อสารของโครงการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารทําความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงาน และนโยบายของบริษัท และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ จนโครงการแล้วเสร็จ