SCG

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ ในปี 2566 กลุ่มราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี มีรายได้
พันบาท

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,625.61 7,591.71 8,520.77 9,940.79
หนี้สินรวม 3,887.07 3,611.90 4,827.66 6,206.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,660.02 3,901.74 3,613.29 3,654.75
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 955 1,163.70 1,163.70 1,163.70
รายได้รวม 3,978.57 4,354.41 5,773.83 5,421.44
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -1.90 -1.89 1.98 13.06
กำไรสุทธิ 106.16 101.63 -233.82 92.28
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.11 -0.20 0.08
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 3.68 2.84 -2.22 2.89
ROE (%) 4 3.10 -6.22 2.54
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.95 2.45 -3.97 1.73