SCG

กลุ่มราชพัฒนา ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ร่วมเอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู่การดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการ คุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็น ประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยมีการกําหนดช่องทางที่ชัดเจนในการเผยแพร่และสื่อสารระหว่างกันอย่างมีส่วนร่วม หลากหลายและสอดคล้อง กับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและสามารถสนองตอบ ได้อย่างถูกต้อง โดยได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

Expectations/Needs
 • Return on Investment
 • Sustainable Growth
 • Financial Stability
 • Transparent Management
 • Shareholders equally treatment
Response an expectations
 • The ownership rights of shareholders are equitably and fairly respected.
 • Operations are undertaken in accordance with the principles of good corporate governance, which will foster the trust and confidenceof shareholders and eventually lead tosustainable growth.
 • The Company’s businesses are continually developed to ensure proper returns to shareholders.
 • The significant information which effected, or potentially affected shareholders’ interests shall be reported, including any information pursuant to the accounting period or situation reports in compliance with the relevant laws and notifications. However, no action shall be taken to restrict shareholders’ access to the Company’s information.
Communication Channel
 • Annual Report Form 56-1 One Report
 • Sustainability Report
 • Shareholders’ Meeting
 • Company Visit
 • Opportunity Day
 • Saha Group meet Analyst and Investor
 • Telephone/Facsimile
Expectations/Needs
 • Fair and legitimate competition
Response an expectations
 • Conflict of interest must be dealt with prudently, rationally, and information must be fully disclosed.
 • The Company’s interests and assets shall be safeguarded as a reasonable person would safeguard his/her property. Wrongful interests, whether obtained by direct or indirect means, shall be eliminated.
 • The Company shall conduct its businesses within the rules of fair competition regard to business ethics and trade competition laws of various countries in which the Company operates.
 • The Company will not damage the reputation of its trade competitors.
Communication Channel
 • Activities with other power producers
 • Telephone
 • Web Site/E-mail
Expectations/Needs
 • Adhere with terms and conditions of loan agreements
Response an expectations
 • All creditor groups shall be treated equitably and fairly.
 • Contracts and terms will be strictly adhered to.
 • Operations will be administered to ensure the confidence of creditors in the Company’s financial status and payment ability.
 • Financial statements shall be accurately and timely disclosed.
 • In the event of an inability to comply with a particular term, the creditor will be forthwith notified in advance in order to enable a joint solution for remedy and loss prevention
Communication Channel
 • Annual Report Form 56-1 One Report
 • Sustainability Report
 • Saha Group meet Analyst and Investor
 • Relevant Meetings
 • Seminars
 • Telephone
 • Facsimile
 • Web Site/E-mail
Expectations/Needs
 • Continuously supply reliable and high quality products
 • Adhere to terms and conditions of the trade agreement
 • Punctual service and fast response
 • Pay attention to customer complains
 • Create value-added products
Response an expectations
 • The Company operates the businesses of distributing electricity and steam which are safe for consumers and environmentally friendly.
 • The Company has operated with commitment to develop and expand its business to value creation on the biomass and agricultural residues, innovate continually to meet the demands of customers along with the disclosure of necessary information for decision-making without concealment or distortion of facts.
Communication Channel
 • Annual Report
 • Sustainability Report
 • Green Energy Magazine
 • Customer Satisfaction Survey
 • Customer Seminars
 • Customer Relations
 • Satisfaction Survey
 • Meeting with Customers/ services provide
 • Telephone/Facsimile
 • Web Site/E-mail
Expectations/Needs
 • Transparent purchasing procedures and fair competition
 • Trade negotiations based on mutual benefit
 • Adhering to terms and conditions of the trade agreement
 • Punctual payment
Response an expectations
 • The Company provides communication channels to en-able customers to file complaints to the Company
 • The Company has operated with earnest, honest, fairness, and no action is taken that would violate the rights of customers. The confidentiality of customer is maintained and not exploited for one’s or others’ benefit illegally
 • The Company does not demand, receive or consent to the direct or indirect receipt of properties or other dishonest benefits from customers
 • The Company adheres to trade agreements. In the case where adherence is not possible, the customer would be notified in advance to jointly remedy and prevent any loss.
 • The Company has a system for screening business partners in the value chain who operate business- es in compliance with the law, safety and occupational hygiene standards, and friendliness to the environment.
Communication Channel
 • Annual Report
 • Sustainability Report
 • Green Energy Magazine
 • Seminars
 • Meetings
 • Telephone/Facsimile
 • Website/E-mail
Expectations/Needs
 • Safety and a healthy environment
 • Participating and being responsible for societies and communities
 • Supporting community activities
 • Creating income and enriching the economy of the communities
Response an expectations
 • A business which could lead to a deterioration of society shall not be undertaken and the rights of others in the community and society shall not be violated.
 • Consciousness of responsibilities towards the community and society as a whole shall be instilled continuously for the benefit of the Company and all levels of employees.
 • The guidelines shall be provided for the prevention and remedy of impact on the community and society as a consequence of the Company’s operations.
 • The preservation of local culture and traditions shall be promoted.
 • Cooperation shall be entered into with various agencies for the development of communities.
 • Public benefit activities shall be sponsored
 • Incomes shall be generated and the community economy shall be promoted through employment of community members and the use of community products.
 • Good relations shall be fostered between the Company and the community and society on the basis of propriety, transparency and fairness
Communication Channel
 • Green Energy magazines
 • Participating in traditional community activities
 • Open-house activities
 • Community Relation activities and projects
 • Billboards indicating air quality
 • Telephone/Facsimile
 • Website/E-mail
 • Communication channel for complaints
Expectations/Needs
 • Treating contractors with respect in human rights and adhering to labor laws
 • Appropriate
 • Appropriate Compensation and WelfareCareer stability and happy workplace
 • Career path and potential development
 • Fairness and equality
 • Safety and Hygiene
Response an expectations
 • Business partners are treated based on fair competition, equality and mutual respect.
 • The confidentiality or communications of business partners are maintained and not exploited for wrongful gains of oneself or of others.
 • Relationships and good understandings are fostered. Knowledge is exchanged. Developments and value adding to goods and services are jointly.
 • Undertaken to promote mutual growth.
 • The Company adheres to trade agreements and makes proper data. In the event that an agreement cannot be complied with, the Company will expeditiously engage in early negotiations with business partners in order to reach a mutual remedy and loss prevention solution.
 • The Company does not demand, receive or con-sent to the receipt of properties or any other benefits outside trade agreements.
 • Human dignity and fundamental rights of employees are respected at work. Employee data or confidential informa- tion is not disclosed or transmitted to third parties or unrelated persons.
 • Employees are treated in accordance with the provisions of law, regulations and articles governing the Company’s operations.
 • Employment equality is promoted. There is no discrimina- tion on the grounds of gender, skin color, race, religion, age, disability, or other status that is not directly related to the works.
 • Training and knowledge exchange are sponsored and promoted to encourage learning and skill development throughout, strengthen career security and offer opportuni- ties for advancements pursuant to each person’s competence.
 • Employee participation in the determination of the Company’s direction and development are promoted.
 • Fair compensation is given as suitable for the knowledge, skill, duties, responsibilities, and performance.
 • Appropriate welfare and benefits are given to employees, e.g., medical expenses, provident fund, etc.
 • The communication channels are provided for employees to communicate suggestions and complaints pertaining to work. These suggestions are considered, and remedies will be determined in the interest of all parties and in view of the creation of good working relations.
 • Facilitate necessary for work operations are provided and working conditions are maintained with due regard to safety and occupational health as a means of promoting and raising the quality of lives of employees.
 • Employees of all levels are encouraged to participate in social responsibility activities.
 • An organizational culture and consciousness of employees at all levels shall be promoted to encourage cooperation and responsibility for the efficient and sustainable manage-
 • Knowledge promotion and environmental training shall be extended to employees.
 • Environmental management system shall be promoted, from the economical use of resources to the sustainable treatment and rehabilitation, replacement, monitoring and prevention of impact on natural resources.
Communication Channel
 • Ratch Pathana Newsletter
 • Welfare Committee
 • Employee Survey
 • Family Day
 • Annual Seminar
 • Health Activities
 • Religious Activities
 • Telephone/Facsimile
 • Intranet/E-mail
 • Communication channel for complaints
 • Suggestion box
Expectations/Needs
 • Compliance with the law and regulations
 • Effective Environmental Management
 • Community and Social Responsibility
 • Collaborate to provide Information and support the sectors’ activities
 • Legitimate and timely tax payment
Response an expectations
 • Knowledge and understanding of the laws governing operations are acquired and no activities are undertaken which would be inconsistent with the law.
 • Proper action shall be taken when conducting transactions with an official or agency of the State.
 • Good relations are fostered between the Company and the government sectors within suitable bounds.
 • Relevant laws and business traditions are observed in each country or locality.
Communication Channel
 • Annual Report Form 56-1 One Report
 • Sustainability Report
 • Environmental
 • Monitoring Report
 • Green Energy Magazine
 • Open-house Activity
 • Company visits
 • Report information related to regulations
 • Relevant meetings
 • Telephone/Facsimile
 • Web Site/E-mail