SCG

นโยบาย

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายความยั่งยืน
ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
จรรยาบรรณคู่ค้ากลุ่มสหโคเจน
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
นโยบายปฏิบัติด้านภาษี

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
กฎบัตรกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

เอกสารบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือรับรองบริษัท
ข้อบังคับของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน กรรมการและผู้บริหารระดับสูงภายใต้สัญญาจ้างแรงงานที่ได้ให้ข้อมูลไว้
ประกาศความเป็นส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า
ประกาศความเป็นส่วนบุคคลสำหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ประกาศความเป็นส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ข้อมูลไว้
ประกาศความเป็นส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ข้อมูลไว้
ประกาศการคุ้มครองส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด