SCG

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริหารจัดการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำที่ลดได้ในกระบวนการผลิต ปี 2565
ลบ.ม.ต่อปี
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
tonCO2 eq
โครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมประจําปี 2566
ผลการดําเนินงานการคัดแยกขยะจากโครงการ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม
13.48
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e)
รวมตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
tCO2e

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มราชพัฒนา ได้กําหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกัน โดยกําหนดนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงาน เพื่อมุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานที่มีคุณภาพสูงและมั่นคง รวมทั้งรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน รวมถึงการบริหารจัดการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการน้ำ

กลุ่มราชพัฒนา ให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การนําน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต การรักษาสภาพแวดล้อมภายหลังจากกระบวนการผลิต จึงกําหนดมาตรการในการจัดการน้ำโดยอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคํานึงถึงผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำของชุมชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า ในภาวะการขาดแคลนน้ำ

ผลการดําเนินงาน

ปริมาณน้ำที่ลดได้ในกระบวนการผลิต
(ลบ.ม.ต่อปี)

การจัดการมลภาวะทางอากาศ

ดําเนินการตามมาตรการจัดการด้านมลภาวะทางอากาศตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณปลายปล่องระบายอากาศ (Stack) เพื่อตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายออกสู่อากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO) โดยผลการตรวจวัดปริมาณมลสาร ทั้ง 3 ชนิด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
 • ได้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน โดยติดตามผลและจัดทํารายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่กฏหมายกําาหนดอย่างเข้มงวด
 • การติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) ที่มีประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นละออง จากไอเสียมากกว่าร้อยละ 99.5 ที่โรงไฟฟ้าชีวมวลสหโคเจน กรีน และโรงไฟฟ้าชีวมวลสหกรีน ฟอเรสท์ เพื่อป้องกันผลกระทบ ด้านฝุ่นละอองในอากาศที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้า ทําให้อากาศที่ปล่อยออกจากปล่องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย กําหนด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดําเนินงาน

ฝุ่นละอองรวม (TSP)
1.58-6.05
เกณฑ์ตามกฏหมาย ≤ 60

การจัดการมลภาวะทางเสียง

 • ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวางแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังอย่างเหมาะสม รวมถึง มีการปลูกต้นไม้ทรงสูง พุ่มหนา เพื่อกรองเสียงและเป็นแนวกันลม ทําให้สามารถควบคุมระดับเสียงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
 • กําหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงจํานวน 3 จุด ได้แก่ ณ จุดกําเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ห้องควบคุมการผลิตในโรงไฟฟ้า และบริเวณแนวรั้ว โรงไฟฟ้า โดยควบคุมระดับเสียง ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด รวมถึงดําเนินการตรวจวัดความดังของเสียงในพื้นที่ ปฏิบัติงาน เป็นประจําทุก 3 เดือน
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันผลกระทบด้านเสียง หรือ Ear muffs ให้พนักงานสวมใส่เมื่อจําเป็นต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง เกิน 80 เดซิเบลเอ หากผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานในจุดดังกล่าว จะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อลด ความดังของเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ โดยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนและกําหนดเป็นข้อบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr)
บริเวณริมรั้วโครงการฝั่งอาคารสํานักงาน
59.8-63.0
เกณฑ์ตามกฏหมาย 70 dBA
บริเวณริมรั้วโครงการ
62.7-64.7
เกณฑ์ตามกฏหมาย 70 dBA

การจัดการกากของเสีย

กลุ่มราชพัฒนา ดําเนินการจัดการกากของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และมาตรการของแต่ละโรงไฟฟ้า โดยแยกกําจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย ดําเนินการจัดการ ดังต่อไปนี้

 1. ของเสียอันตราย คือ ขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ํามันหม้อแปลง น้ํามันเครื่อง ถังสารเคมี ฯลฯ ดําเนินการโดย ควบคุมปริมาณการใช้น้ํามันหม้อแปลงที่ไม่มีสารอันตราย และควบคุมการกําจัดของเสียเหล่านี้ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด ได้ดําเนินการส่งกําจัดอย่างถูกวิธีโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 2. ของเสียที่ไม่อันตราย คือ ขยะเหมือนกับขยะจากบ้านเรือนทั่วไป เช่น เศษอาหาร ไม้ กระดาษ สายไฟ ถุงพลาสติก วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ กําหนดมาตรการในการคัดแยก ก่อนส่งไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล หรือนํากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม โดยจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ เพื่อปลูกจิตสํานึกพร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ผลการดําเนินงานปี 2565

รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะทั้งในสํานักงานและโรงงาน รวมถึงเชิญชวนให้พนักงานนําขยะคัดแยกจากครัวเรือนมาร่วมบริจาคหรือแลกเป็นสิ่งของ
จําหน่ายให้กับผู้รับซื้อเพื่อเป็นขยะนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดปริมาณขยะในสํานักงาน
ใช้หลักการส่งเสริม 5 R
 1. Reduce
 2. Reuse
 3. Recycle
 4. Repair
 5. Reject
ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับผู้พิการทางสายตา
1 โรงเรียน
ชิ้น
ส่งมอบบราเก่า ให้กับ บมจ.ไทยวาโก้เพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีตามโครงการบราเก่าเราขอ
ชิ้น
โครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียม
ชิ้น

ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2566 สรุปปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล

ประเภทขยะ ปริมาณขยะ (Kg) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้** (kgCO2e)
กระดาษ 510 251.94
พลาสติก 51 44.32
โลหะ 11,350 12,927.65
แก้ว 314 233.62
อลูมิเนียม 6 20.26
รวม 12,231 13,477.78

**โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (http://ghgreduction.tgo.or.th/)

การดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขึ้นเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเจตนารมย์ของบริษัทในการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวด้อมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวคิด “สิ่งแวดล้อมดี สังคมได้รับประโยชน์”

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
การใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาด โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ พลังงานหมุนเวียน
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
 • นวัตกรรมด้านพลังงาน จากการเข้าร่วมและดําเนินโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนและการลด ก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ I-REC (International Renewable Energy Certificate) กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism) กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)
 • จัดกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน องค์กรให้ความร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ และพันธมิตร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟู และรักษาป่า เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน

International Renewable Energy Certificate (I-REC)

 • บริษัทได้ขึ้นทะเบียน ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งมอบสิทธิ I-REC ให้กับองค์กรที่ต้องการแสดงเจตจํานงในการใช้ไฟฟ้า ที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในกิจกรรมขององค์กร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ในปี 2565 กลุ่มราชพัฒนา ได้ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการดําเนินการโครงการดังกล่าวรวม 73,608 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

ผลการดำเนินงาน

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (tonCO2 eq)
tonCO2 eq

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดย โรงไฟฟ้าชีวมวล สหกรีน ฟอเรสท์ ขนาด 7.5 MW

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 27,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/yr)
 • ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม ตั้งแต่ปี 2557-2565

ผลการดำเนินงาน

รวมตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
(tCO2e)

ธนาคารขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมประจําปี 2565

ผลการดำเนินงาน

การคัดแยกขยะจากโครงการ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่มราชพัฒนา ให้ความสําคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขึ้นเพื่อสร้างความ ตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการด้านพลังงาน การจัดทํารายงานการอนุรักษ์พลังงาน การศึกษา ดูงาน กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น โครงการอนุรักษ์พลังงาน Energy Day กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงานใน สํานักงาน เป็นต้น