SCG

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากข้อและลำไผ่ ที่บริษัทส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกขึ้นตาม “โครงการประชารัฐ ปลูกไผ่คืนผืนป่าสร้างอาชีพ” ผ่านกระบวนการเผาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ปลอดดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถ่านชีวภาพ

“พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม

บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม” สู่แนวคิดการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือชีวมวล ที่ถูกเผาทิ้งโดยไม่มีการควบคุมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลภาวะทางอากาศ กลุ่มราชพัฒนา ได้พัฒนาต่อยอดนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประเภทเศษและข้อไม้ไผ่ที่เหลือทิ้งจากโรงงานที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ ร่วมกับไม้ไผ่ที่บริษัทส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกขึ้นตามโครงการประชารัฐ “ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ” นำมาพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมด้านพลังงาน วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “LAMBOOCHAR”

ถ่านอัดแท่ง “Bamboo Charcoal Briquettes”

ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับประกอบอาหาร และถ่านไผ่ดูดซับกลิ่นซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 (THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2019 ) ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency ) กลุ่มผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ่านดูดซับกลิ่น “Bamboo Char Deodorizer”

ผลิตภัณฑ์ถ่านดูดซับกลิ่น “Bamboo Char Deodorizer” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการจำหน่าย ประเภท Consumer Package ในการประกวด Thai Star Packaging Awards 2019 และ Asia Star Awards 2019

ถ่านชีวภาพ “Biochar”

สำหรับใช้ในงานด้านเกษตรกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

Lamboochar ®
“ปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ” นำมาพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมด้านพลังงาน วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “LAMBOOCHAR”
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม