SCG

พลังงาน

ยั่งยืน

คืนประโยชน์สู่สังคม

SCG ส่งมอบพลังงานสะอาดที่ที่ความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ
รับผิดชอบต่อลูกค้า พันธมิตร และคู่ค้าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
มิติสังคม
บริษัทส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมมือกันพัฒนาชุนชมและสังคม ตลอดจนเคารพสิทธิมุนษยชนและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นในการเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
มิติสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจที่ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการบริหารจัดการลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

รางวัลด้านความยั่งยืน

กลุ่มราชพัฒนา ได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม

ESG 100 Certificate
ESG 100 Certificate
CSR-DIW Awards
CSR-DIW Awards
SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD
SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566