SCG
นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล
นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นายณิชชานน บุญญาภาส
นายณิชชานน บุญญาภาส
 • รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
อ่านเพิ่มเติม
นายธีระยุทธ แก้วคูณ
นายธีระยุทธ แก้วคูณ
 • รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม
นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์
นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์
 • เลขานุการบริษัท
 • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการความยั่งยืน
 • รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายจตุรงค์ กรเวช
นายจตุรงค์ กรเวช
 • กรรมการความยั่งยืน
 • ผู้จัดการฝ่ายโครงการและวิศวกรรม
อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ
นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ
 • กรรมการความยั่งยืน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวาณิชย์
นางสาวเพ็ญพักตร์ วงศ์รักวาณิชย์
 • ผู้จัดการฝ่ายธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
นายธนวัฒน์ ศิวะโสภณพงศ์
นายธนวัฒน์ ศิวะโสภณพงศ์
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม
นายวิทยา เตชะติ
นายวิทยา เตชะติ
 • ผู้จัดการส่วนบัญชี
อ่านเพิ่มเติม