SCG

บริษัทกำหนดเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตรวมเป็นไม่ต่ำกว่า 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 215.58 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเติบโตได้ปีละประมาณ 20-30 เมกะวัตต์

บริษัท จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) บริษัท มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดชีวมวล จำนวน 2 แห่ง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และพร้อมขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) แก่องค์กรที่มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และแก่องค์กรที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) รวม 163,885 RECs

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว

บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” หรือ “Stable” จาก บจก. ทริสเรทติ้ง (“ทริสเรทติ้ง”)

นักลงทุนสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ได้ที่ www.ratchpathana.com

ชื่อ: นายณัฐวุฒิ ยาวะประภาษ อีเมล: investorrelation@sahacogen.com เบอร์ติดต่อ: 038-481555 ต่อ 200,282 โทรสาร: 038-481-551