SCG

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
 4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
 5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
 6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
 9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
 11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ปี 2566
SCG
98%
จำนวนบริษัทที่เข้าร่วม
782
คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน (%)
81%

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยง ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ธรรมมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (Good Governance and Risk Management Committee) ขึ้น ตามโครงสร้างการบริหารงานที่ได้แสดงไว้แล้ว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบและกำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง ESG

การควบคุมภายใน

บริษัทมีการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในสอดคล้องตามแนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเหมาะสมต่อการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของบริษัท การจัดทำบัญชีรายงาน ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีส่วนที่ควรพิจารณาปรับปรุงบางประการ ซึ่งหน่วยงาน ตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบติดตามการปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบการปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องตามแผนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลของกระบวนการ ควบคุมว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินการงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
ผลการดำเนินการงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
ผลการดำเนินการงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564