SCG

ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยีได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม

ESG 100 Certificate
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2566
ESG 100 Certificate
อ่านเพิ่มเติม
CSR-DIW Awards
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2566
CSR-DIW Awards
อ่านเพิ่มเติม
SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2565
SUSTAINABILITY DISCLOSURE AWARD
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2565
รางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2565
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)
อ่านเพิ่มเติม
ผ่านการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร ( CFO )
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2565
ผ่านการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร ( CFO )
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2565
รางวัลสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices : GLP)
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2564
โครงการ “ นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices : GLP)
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2564
รางวัลสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
โครงการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2563
โครงการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโครงการ "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม"
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2563
รางวัลสถานประกอบการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโครงการ "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม"
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 Green Activity)
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2563
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 Green Activity)
อ่านเพิ่มเติม