SCG

การพัฒนาธุรกิจชีวมวลอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการร่วมสร้างผลกระโยชน์กับคู่ค้า กระจายรายสู่ท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และคืนประโยชน์สู่สังคม

ศูนย์รับซื้อชีวมวล

กลุ่มราชพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร จึงมีแนวคิดนำ “ชีวมวล” ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด ใบอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง เป็นต้น ด้วยแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมและคืนประโยชน์ให้กับสังคม โดยรับซื้อชีวมวลจากเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มราชพัฒนา บริษัทได้จัดตั้งศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวลเพื่อเป็นจุดรับซื้อชีวมวลจากเกษตรกรในท้องถิ่น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 –ปัจจุบัน

ศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวล บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

  • ศูนย์รับซื้อและแปรรูปชีวมวล รับซื้อชีวมวลจากเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยจึงนำชีวมวลมาจำหน่ายที่ศูนย์รับซื้อได้โดยตรง
  • การบริหารจัดการภายในศูนย์ใช้หลักการร่วมสร้างผลประโยชน์ทั้งคู่ค้าและสังคมโดยการจ้างงานในท้องถิ่น มีระบบตรวจสอบคุณภาพ และเอกสารแสดงที่มาของ ชีวมวลทุกประเภท
สำนักงานศูนย์แปรรูปและรับซื้อชีวมวล (ลำพูน)
ที่อยู่
298 หมู่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
สำนักงานศูนย์แปรรูปและรับซื้อชีวมวล (ลำปาง)
ที่อยู่
29-29/1 หมู่ 5 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โครงการศูนย์รับซื้อชีวมวล

โครงการไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน 1
โครงการไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน 2
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม