SCG

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม”

นวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านกระบวนการผลิตและการลงทุน ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมทั้งด้านกระบวนการผลิตและการลงทุนที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผน PDP2018 Rev.1 ในช่วงปี พ.ศ. 2564–2573 ตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เห็นชอบไว้ ได้แก่

โครงการ IREC (International Renewable Energy Certificate) หรือ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

เพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดชีวมวล ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และพร้อมขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) แก่องค์กรที่มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และแก่องค์กรที่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า

ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2608-2613


ปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate) ดังนี้

  • บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำนวน 40,885 RECs
  • บจก. ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ จำนวน 40,000 RECs
  • บจก. อาซาฮี คาเซอิ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จำนวน 25,000 RECs
  • บจก. เทปโก้ เอนเนอร์จี พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำนวน 58,000 RECs
ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม