SCG

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทได้กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนา โครงการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสําคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อน

อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจด้าน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

“กลุ่มราชพัฒนา” ประกอบด้วย

บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
636 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์ติดต่อ :
038-481-555
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด
ที่อยู่ :
88 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์ติดต่อ :
053-537-444
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด
ที่อยู่ :
88 หมู่ 6 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
เบอร์ติดต่อ :
055-858-033
บริษัท โซลาริสท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :
72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ :
02-794-9999