SCG

กลุ่มราชพัฒนา

กลุ่มราชพัฒนา ประกอบด้วย บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2539 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี 2545 ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ “SCG”

ในส่วนของการขยายธุรกิจ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ควบคู่การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ประกอบด้วย 1. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน 2. บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทย ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 3. บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 4. บริษัท โซลาริสท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ก๊าซธรรมชาติ

กำลังการผลิตไฟฟ้า เมกะวัตต์

กำลังการผลิตไอน้ำ ตันต่อชั่วโมง

ไฟฟ้าชีวมวล

กำลังการผลิตไฟฟ้า เมกะวัตต์

กำลังการผลิตไอน้ำ ตันต่อชั่วโมง

พลังงานแสงอาทิตย์

กำลังการผลิตไฟฟ้า เมกะวัตต์

และอยู่ระหว่างดำเนินการ เมกะวัตต์

เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ อยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรกเมื่อปี 2542

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็ก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ

ผลิต และจำหน่ายพลังงานที่มีคุณภาพสูง และมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
บริหารงาน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า และพนักงาน
ดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

P
Positive Thinking
ทัศนคติบวก
I
Initiative
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
T
Teamwork
การทำงานเป็นทีม
E
Entrepreneurship
ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ
P
Proactive
การทำงานเชิงรุก
สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลต่อตลาดพลังงาน คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน และวางรากฐานในการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นผลให้บริษัทได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ A โดยติดอันดับหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับกิตติกรรมประกาศการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
ประธานกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม

เหตุการณ์สำคัญ

2539
2542
2546
2547
2548
2549
2551
2560
2561
2564
2565
20 พฤศจิกายน
 • จัดตั้ง บจก. สหโคเจน (ชลบุรี) ทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิต พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
เมษายน
 • เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิต 122 เมกะวัตต์และไอน้ำ 41 ตันต่อชั่วโมง เพื่อจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ผ่าน บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 955 ล้านบาท และนําหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้กับประชาชนจํานวน 135 ล้านหุ้น เพื่อใช้ลงทุนโครงการส่วนขยายระยะที่ 2
มกราคม
 • เริ่มต้นซื้อขายหุ้น (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรก โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ‘SCG’
พฤศจิกายน
 • เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการส่วนขยายระยะที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 42 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20 ตันต่อชั่วโมง
 • จัดตั้ง บจก. สหโคเจน กรีน “SGN” ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อดําเนินโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 9.6 เมกะวัตต์และไอน้ำ 25 ตัน
 • จัดตั้ง บจก.สหกรีน ฟอเรสท์ “SGF” ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยร่วมทุนกับ บจก. สยามฟอเรสทรี ใน สัดส่วนการถือหุ้น 75:25 เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์
พฤศจิกายน
 • เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการส่วนขยายระยะที่ 3 ขนาดกำลังการผลิต 28.68 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง
 • ลงทุนใน บจก. อิมแพค โซล่าร์ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สัดส่วนการถือหุ้น 21.00%
ตุลาคม
 • อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า สหโคเจนโครงการใหม่ (SPP Replacement) กำลังการผลิตไฟฟ้า 79.5 เมกะวัตต์และไอน้ำ 75 ตันต่อชั่วโมง กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (SCOD) เดือนเมษายน 2567
ธันวาคม
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1,163. 67 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 208.67 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ส่งผลให้ บมจ.ราช กรุ๊ป กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 51.67
มิถุนายน
 • ได้รับการจัดอันดับเครดิต “A” stable จาก TRIS Rating
กันยายน
 • ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“หุ้นกู้”) จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 2,650 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ตุลาคม
 • จัดตั้ง บจก. โซลาริสท์โฮลดิ้ง (“SOL”) ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,610 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจัดตั้งบริษัทย่อยในกลุ่มโซลาริสท์ จำนวน 8 บริษัท