SCG

ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยพลังงานทดแทนชีวมวล พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าชีวมวล

ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ควบคู่การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตันต่อชั่วโมง จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) และจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจชีวมวลแบบครบวงจร โดยดำเนินการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต และการจัดการชีวมวลอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม ปี 2554

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

กำลังการผลิตติดตั้ง

ไฟฟ้า

เมกะวัตต์


ไอน้ำ

ตันต่อชั่วโมง


บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทย ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ผลิตไฟฟ้าจากเปลือกและปลายไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ร่วมกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น ตั้งอยู่ในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 7.5 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2555

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

กำลังการผลิตติดตั้ง

ไฟฟ้า

เมกะวัตต์


ไอน้ำ

ตันต่อชั่วโมง


ที่ตั้ง

ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน

กำลังดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
  • กดที่ตำแหน่งบนแผนที่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ขยายองค์ความรู้ด้านพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม