SCG

กลุ่มราชพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจชีวมวลแบบครบวงจร โดยดำเนินการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากชีวมวล

โครงการปลูกป่า

โครงการปลูกไม้โตเร็ว เป็นมาตรการสร้างแหล่งชีวมวลอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินการในปี 2549 โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน คัดเลือกและเพาะพันธุ์กล้าไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสามารถแตกหน่อให้ผลผลิตได้หลายรอบตัดฟันได้แก่ ไม้ในกลุ่มยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินเทพาและไม้ประจำท้องถิ่น มีการจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยการปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของบริษัท การร่วมทุนกับเจ้าของที่ดินและการเช่าที่ดินดำเนินการ เพื่อเป็นแหล่งชีวมวลสำรองในอนาคต

ธุรกิจผลิตพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทดแทนจากชีวมวลช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยการซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเป็นเชื้อเพลิง
ธุรกิจผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหลัก
ส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม