SCG
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล
 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์
นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล
นางสาวสุวิมล ประทักษ์นุกูล
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • ประธานกรรมการความยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นายวิชัย กุลสมภพ
นายวิชัย กุลสมภพ
 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นายวรยศ ทองตัน
นายวรยศ ทองตัน
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด
นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม