SCG
นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด
นายชัยศักดิ์ ยงบรรเจิด
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
วุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 321/2022
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - 2561
  • ผู้อำนวยการฝ่ายสัญญซื้อขายไฟฟ้า, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -