SCG
03 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
11 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 20 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท - การทำสัญญาบริการจัดการ กับ บมจ.ราช กรุ๊ป (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2565
การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกหุ้นกู้ (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกหุ้นกู้ (แก้ไข Subject & Template)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท - การทำสัญญาบริการจัดการ กับ บมจ.ราช กรุ๊ป
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
การจ่ายเงินปันผล / กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
อ่านเพิ่มเติม