SCG
13 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
13 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13 ธันวาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤศจิกายน 2564
การเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติมข้อมูลในวาระที่ 5) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2564
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2564
แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 เฉพาะภาษาไทย)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม