SCG
22 ธันวาคม 2564
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ SCG
อ่านเพิ่มเติม
22 ธันวาคม 2564
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
อ่านเพิ่มเติม
16 ธันวาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
15 ธันวาคม 2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
15 ธันวาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ SCG เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
15 ธันวาคม 2564
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
อ่านเพิ่มเติม
15 ธันวาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2564
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-3 ของ SCG
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2564
แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2564
แจ้งการได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)
อ่านเพิ่มเติม
14 ธันวาคม 2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
อ่านเพิ่มเติม