SCG
16 ธันวาคม 2565
แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤศจิกายน 2565
แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2565
แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยและการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
22 กันยายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
22 กันยายน 2565
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
อ่านเพิ่มเติม
21 กันยายน 2565
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน - การขายหุ้นกู้ให้ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
อ่านเพิ่มเติม
21 กันยายน 2565
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
อ่านเพิ่มเติม
19 กันยายน 2565
ชี้แจงถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ของ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
อ่านเพิ่มเติม