SCG

ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยีได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งมั่นต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการคืนประโยชน์สู่สังคม

เกียรติบัติการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเงิน)
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2561
เกียรติบัติการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับเงิน)
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
รางวัลการกำกับดูแลกิจการ
02 พฤศจิกายน 2559
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม
โล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP)
รางวัลธุรกิจ
31 ธันวาคม 2558
โล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP)
อ่านเพิ่มเติม
Thailand Energy Awards 2015
รางวัลธุรกิจ
31 ธันวาคม 2558
Thailand Energy Awards 2015
อ่านเพิ่มเติม
Forest Stewardship Council (FSC) :โครงการไม้โตเร็ว
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2558
Forest Stewardship Council (FSC) :โครงการไม้โตเร็ว
อ่านเพิ่มเติม
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
รางวัลการกำกับดูแลกิจการ
02 พฤศจิกายน 2558
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
อ่านเพิ่มเติม
Outstanding Corporate Social Responsibiliti Awards 2014
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2557
Outstanding Corporate Social Responsibiliti Awards 2014
อ่านเพิ่มเติม
CSRI Recognition Awards 2013,2014
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2557
CSRI Recognition Awards 2013,2014
อ่านเพิ่มเติม
โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน
รางวัลธุรกิจ
31 ธันวาคม 2556
โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
Thailand Energy Awards 2013
รางวัลธุรกิจ
31 ธันวาคม 2556
Thailand Energy Awards 2013
อ่านเพิ่มเติม
Asian Energy Awards 2013
รางวัลธุรกิจ
31 ธันวาคม 2556
Asian Energy Awards 2013
อ่านเพิ่มเติม
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มาตรฐานมงกุฎไทยCrown Stand CDM Project
รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2556
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด มาตรฐานมงกุฎไทยCrown Stand CDM Project
อ่านเพิ่มเติม