SCG
นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ / ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 318/2022
 • Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets? (2022) (Online)
ประวัติการอบรมอื่น ๆ
 • “Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • Talent and Networking in Leadership Development for Thai Officials สำนักงาน ก.พ.
 • Mekong Leader Program ADB
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2566 - มี.ค. 2566
 • กรรมการ, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2562 - 2566
 • ช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานในภารกิจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2561 - 2562
 • รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2565 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บริษัทจดทะเบียน
2565 - ปัจจุบัน
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม, บมจ. บัตรกรุงไทย

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -