SCG
นายวราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์
นายวราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
วุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology in Business) สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2019
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จำนวน 1 แห่ง
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -