SCG
06 สิงหาคม 2547
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
06 สิงหาคม 2547
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกั
อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2547
รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2547
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2547
ชี้แจงผลกำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 1 ลดลงกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2547
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
01 เมษายน 2547
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2546(ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2547
ขอชี้แจงผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2547
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
18 กุมภาพันธ์ 2547
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
04 กุมภาพันธ์ 2547
ขอนำส่งงบการเงินประจำปี แทนงบการเงินไตรมาสที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
16 มกราคม 2547
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่3(F45-1)
อ่านเพิ่มเติม