Core Values

P
Positive Thinking
ทัศนคติบวก
I
Initiative
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
T
Teamwork
การทำงานเป็นทีม
E
Entrepreneurship
ความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการ
P
Proactive
การทำงานเชิงรุก

Welfare and Benefit

การดูแลพนักงานตามหลักแห่งความสุขของ

RATCH PATHANA ENERGY HAPPY FAMILY & HAPPY WORKPLACE

พนักงานเป็นคือทรัพย์สินอันมีค่า ช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้เมื่อบรรดาเครื่องจักรที่ไร้ชีวิตของบริษัทฯ ยังต้องใช้น้ำมันมาหล่อเลี้ยงในการขับเคลื่อนฉันใด พนักงานซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีชีวิตก็ย่อมต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีฉันนั้น ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความสำคัญในเรื่อง “สวัสดิการ” และผลประโยชน์เพิ่ม เพื่อดูแลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรัก ความผูกพันธ์ต่อองค์กรตลอดไปจนสิ้นสุดการจ้าง อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่นำมาซี่ง ประสิทธิภาพและศักยภาพที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

RATCH PATHANA ENERGY HAPPY FAMILY

กลุ่มราชพัฒนา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงานขององค์กร หากพนักงานมีความสุขกายสบายใจและมีสุขภาพที่ แข็งแรงย่อมแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงได้มีการจัดสวัสดิการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ต่อองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้พนักงานมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์

RATCH PATHANA ENERGY HAPPY WORKPLACE

“สานสัมพันธ์พนักงาน สุขทั้งกาย สบายทั้งใจ” เพื่อสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร

สุขภาพดี (Happy Health)

กิจกรรมและสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย, การให้ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพ, การตรวจสุขภาพประจำปี, การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงาน รวมถึงคนในครอบครัว, สวัสดิการการดูแลสุขภาพฟัน, การดูแลสุขภาพทางสายตา

มีน้ำใจ (Happy Heart)

การส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจ รู้จักการแบ่งปัน เช่น ร่วมบริจาคเลือด, บริจาคสิ่งของ

ใฝ่ความรู้ (Happy Brain)

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม และการพัฒนารูปแบบอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เชิดชูคุณธรรม (Happy Soul)

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี (สงกรานต์,ตักบาตร)

นำพาครอบครัว (Happy Family)

กลุ่มสหโคเจนให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานมุ่งเน้นส่งเสริมการออมและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม, โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน เครือสหพัฒน์, กิจกรรม Ratch Pathana Energy Family Day หรือ วันครอบครัวสหโคเจน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของพนักงาน

สร้างรั้วสังคม (Happy Society)

ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการให้ ใส่ใจสังคม เช่น โครงการสหโคเจนมอบไออุ่นสร้างรอยยิ้ม, โครงการจิดอาสาป้องกันไฟป่า

Join us and be part of our growth story.

Create success with your talent at Ratch Pathana Group.

Explore More