Corporate News
11 March 2024

สหโคเจน รวมใจทำความดี วันสตรีสากล ประจำปี 2567 International Women's Day 2024

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี นายธนากร ภักดีนรศิริกุล หัวหน้าแผนกพัฒนาความยั่งยืน และ นายศุภณัฐ ยิ้มสอาด เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน ผู้แทนบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตฯ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี โดยในปี 2567 นี้ มีแนวคิดคือ “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” โดยในการจัดกิจกรรมในวันนี้มี นางสมลักษณ์ สุบินภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงแห่งนี้นี้ เป็นเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ปัญหาทางครอบครัว เด็กเร่ร่อน เด็กยากจน เพศชายอายุระหว่าง 6-18 ปี ซึ่งอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยแห่งนี้ กว่า 150 คน

“ เราทุกคนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันกับคนที่ขาดหรือด้อยโอกาสทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การดำรงชีวิต การให้กำลังใจ และการช่วยในรูปแบบอื่นๆ เช่น การทำบุญ การบริจาคสิ่งของ การเลี้ยงอาหาร หรือแม้แต่การให้กำลังใจซึ่งกันและกันถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการลดความตระหนี่ในใจ ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างนิสัยโอบอ้อมอารีช่วยลดทิฐิ ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการได้ช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสได้อีกด้วย” (บทสัมภาษณ์ นางจิดาภา เกิดผล ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง)

“สหโคเจน พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม”