Corporate News
09 February 2024

สหโคเจน รวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 10 (โดย บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด นำโดย คุณวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมโครงการ"สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม" ปีที่ 10 โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มอบให้กับวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนวัดดอนจั่น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เป็นอนาคตและกำลังสำคัญของชาติ

อนึ่ง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนวัดดอนจั่น ให้ความสำคัญของการศึกษา เพราะการพัฒนาคน และปัญญาถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้เริ่มจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นสามารถ นำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและพัฒนาถิ่นเกิดของตนเอง

โครงการนี้ได้ดำเนินการมานานถึง 30 ปี โดยรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อาหู่ อาข่า ลีซอ ไทยใหญ่ จีนฮ่อ และคนไทย ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้มาจากจังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดตาก พะเยา เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาหลายด้านเช่น พ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่แยกทางกัน ติดยาเสพติด ติดคุก ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูล จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออุปการะเลี้ยงดูและให้ความช่วยเหลือเด็กและเบาชนกลุ่มดังกล่าว

สหโคเจน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
“สหโคเจน พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม”

ขอขอบคุณข้อมูล: วัดดอนจั่น เชียงใหม่ www.watdonchan.org