Corporate News
22 January 2024

สหโคเจน รวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 10

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเครือข่าย CSR จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กในความดูแลของโรงเรียนจำนวน 220 คน และมอบเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน 10,000 บาท ตามโครงการ "สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม" ปีที่ 10 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเด็กที่มีปัญหาหรือความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กออทิสติก เด็กพิการ รวมถึงเด็กที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้ดูแลที่ยังต้องการโอกาสและกำลังใจในการดำเนินชีวิต

จากปัญหาการเพิ่มขึ้นของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กออทิสติกและเด็กพิการ รวมถึงเด็กที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้ดูแล ในการดำเนินชีวิตที่ไม่ปกตินี้ เราทุกคนสามารถเติมเต็มในด้านต่างๆ เช่น การดำรงชีวิต การศึกษา การให้กำลังใจ และการช่วยเหลืออื่นๆที่เป็นรูปธรรม เช่น การทำบุญ การบริจาคสิ่งของหรือการเลี้ยงอาหารให้กับกลุ่มเด็กหรือผู้ที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ ถือเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปัน ฝึกการเป็นผู้ให้ สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน

“สหโคเจน พลังงานยั่งยืน คืนประโยชน์สู่สังคม”