Corporate News
26 December 2023

สหโคเจน รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 คุณณิชชานน บุญญาภาส รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลกิตติกรรมประกาศ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน Sustainability Disclosure Acknowledgement ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ขึ้นในปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน โดยปัจจุบัน SDC มีองค์กรสมาชิกจํานวน 154ราย การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 54 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 28 แห่ง ตามลำดับ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance) หรือ ESG ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป